fbpx

Privacybeleid

Hoe gaan wij met gegevens om?

In dit Privacyreglement gebruikt The Conversion Department een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite in jouw browser wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de internetsite van The Conversion Department registreert;
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement

The Conversion Department mag de gegevens die je aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft The Conversion Department de plicht om haar zakelijke relaties:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door The Conversion Department worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

The Conversion Department vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft The Conversion Department in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens The Conversion Department expliciet om jouw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die The Conversion Department gebruikt en het doel van het gebruik

The Conversion Department verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je:

 • een werknemer bent van The Conversion Department;
 • een zakelijke relatie bent van The Conversion Department;
 • je aanmeldt voor nieuwsbrieven;
 • de website bezoekt;
 • (via het contactformulier) contact met The Conversion Department opneemt.

The Conversion Department verzamelt (mogelijk) jouw naam, adres, telefoonnummer, emailadres en IP-adres als je een zakelijke relatie bent of via het contactformulier contact opneemt.

The Conversion Department verzamelt (mogelijk) jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, kopie ID-bewijs, IBAN-gegevens en BSN-nummer als je werknemer bent.

Deze gegevens stellen The Conversion Department in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met The Conversion Department sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • de dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • de dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • jou op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing);
 • onze verplichtingen als werkgever na te komen.

Cookies
The Conversion Department en derden plaatst/plaatsen cookies in de browser bezoekers van de website. Deze gegevens stellen The Conversion Department in staat om:

 • te registreren welke internetsites/internetpagina’s je bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen websitebezoekers zich interesseren;
 • ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies
Als je de website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waarmee The Conversion Department bepaalde informatie kan bijhouden. Zie voor meer informatie het cookiebeleid op de website.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

The Conversion Department verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de The Conversion Department, tenzij:

 • een wettelijk voorschrift dat verplicht;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die The Conversion Department met jou heeft gesloten;
 • je daarvoor toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld toestemming voor het plaatsen van cookies (zie hiervoor het cookiebeleid).


4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

The Conversion Department verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor The Conversion Department worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door The Conversion Department beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

 • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor The Conversion Department om in te loggen in het digitale systeem;
 • een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor The Conversion Department ten aanzien van alle aan The Conversion Department verstrekte persoonsgegevens;
 • technische maatregelen door The Conversion Department overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. The Conversion Department bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor een goede bedrijfsvoering, met in achtneming van een redelijke termijn. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal The Conversion Department zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Jouw rechten als betrokkene

 • Het recht op informatie. Je hebt het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel.
 • Inzagerecht. Je hebt het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
 • Het recht op correctie en verwijdering. Je hebt het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven; • Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heb je het recht om je tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.
 • Het recht op dataportabiliteit. Je hebt het recht om persoonsgegevens die van jou worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.
 • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heb je het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Mocht je gebruik willen maken van genoemde rechten dan kun je per e-mail een verzoek sturen naar [email protected]. Als jouw verzoek wordt afgewezen dan zal dat worden onderbouwd. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van Jouw verzoek bericht daarover van The Conversion Department.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met The Conversion Department en probeert The Conversion Department er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wil je bezwaar maken tegen direct marketing/de nieuwsbrief door The Conversion Department? Ook daarvoor kun je contact met The Conversion Department opnemen.

Uiteraard zal The Conversion Department ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

De actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van The Conversion Department.

Privacyreglement The Conversion Department versie juni 2021.